Jeske en de puppy's
Websites


https://www.nvsw.nl - Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

http://www.moaie-hovingen.nl - Stabijkennel fan de Moaie Hôvingen (Jeske komt uit het B-nest)

https://www.youtube.com/channel/UCh1-wVxuJTFQU8LaWcWwUqA/videos - Filmpjes van Jeske en pups